ПРЕВЕДИ - Translate

НОВОСТИ

НОВОСТИ
VK Новости

ФЕЊЕР у тами или АЛАЈБЕГОВА С(а)ЛАМА

ФЕЊЕР у тами или АЛАЈБЕГОВА С(а)ЛАМА
СРПСКИ ЛИСТ

(Заветине, Лукић)

(Заветине, Лукић)
"ИЗДАЊА ПРИЈАТЕЉА" ⬉

Укупно приказа странице

петак, 19. јун 2015.

Пакет 5+1


Миодраг Мркић Рукопис у ћоравој соби нађен : Бог критике Мом о делу једног српског писца. - Посебно издање часописа Оркестар СУЗ Београд, октобар 2009. Свитак формат. 65 стр. ЦД  - 130,00 дин.

Мирослав Лукић КОВЧЕГ  БЕЗРАЗЛОЖНИХ УСПОМЕНА, прозе. – 216 стр. Мирослав Лукић ДЕЛА ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВИ Књ. 19  - ЦД. - 330,00 дин.

Бела ТУКАДРУЗ ЈЕВАНЂЕЉЕ УМЕТНИКА. (поезија) – 72 стр.. Свитак формат. Библиотека Манускрипт. НАПОМЕНА “ЗАВЕТИНА”
Оно што је донето довде преузето је из једног обимнијег песничког рукописа Беле Тукадруза, насталог пре више од
десетак година. Тај рукопис је у целини спремљен за једног српског издавача, а овде се публикује, понављамо, део, којим бисмо желели да заинтересујемо преводиоце на друге језике (руски, немачки, француски, шпански, турски, шведски, румунски, пољски, италијански и грчки).
Публиковањем дела споменутог рукописа започиње и постојање Библиотеке Манускрипт, која ће временом публиковати и препоручивати преводиоцима рукописе појединих аутора, како српског порекла, тако и страног...
        ЦД  - 120,00 дин.
Мирослав Лукић НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ Плус ултра (Антологија поезије 1900 – 2001). Пето српско издање, нешто измењено и сажето.  – 608 стр. – Објављено у оквиру ДЕЛА М. Лукића „УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА“ (2004), као 4 књ. – ЦД,  700,00 дин.

Мирослав Лукић МУЗЕЈ НЕМОГУЋЕГ РАТАРА Фатаморгана комплекса СПАСОВО - Треће, измењено, проширено издање. Есеји. О древној светлости.- Објављено у: УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА (Опус Í° 1 : 1968 - 2000) ДЕЛА Мирослава Лукића у 25 књига, као 24 књ.  – ЦД, 120,00 дин
   

   = за само  1400,00 дин. = 

     Плус  - поклон: Друго, прегледано и допуњено шт. изд. антологије српске поезије 20. века „Несебичан музеј“ (1938 - 2000).  – Штампано као 4. књ. ДЕЛА М. Лукића „УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА“ на 850 стр. (ф. 21 цм)  
… За­па­њу­је обим ан­то­ло­ги­је Не­се­бич­ан му­зеј Ми­ро­сла­ва Лукића, афирмисаног песника и романсијера, у новије време запажеnог и по кри­тич­ким ра­до­ви­ма об­ја­вљи­ва­ним пре­вас­ход­но у књи­жев­ној пе­ри­о­ди­ци. То је 80 аутор­ских та­ба­ка, пре­ко 1.400 стра­ни­ца тек­ста. Ка­да се, ме­ђу­тим, пре­гле­да из­бор (ко­ји од­но­си ви­ше од две тре­ћи­не књи­ге), а по­го­то­во ка­да се про­чи­та­ју оби­ман Лу­ки­ћев пред­го­вор и ис­црп­ни при­ло­зи ан­то­ло­ги­ји (кри­тич­ки пор­тре­ти за­сту­пље­них ауто­ра, био-би­бли­о­граф­ски за­пи­си, пре­глед ан­то­ло­ги­ја и њи­ма срод­них из­да­ња срп­ске по­е­зи­је у пе­ри­о­ду 1944–1994, са пре­ци­зно из­ве­де­ним ста­ти­сти­ка­ма), из­не­на­ђе­ње пре­ра­ста у ди­вље­ње: срп­ска кул­ту­ра до­би­ја де­ло из ре­да оних и она­квих по­ду­хва­та ка­кви се, по пра­ви­лу, оче­ку­ју од ин­сти­ту­та и ака­де­ми­ја, а ка­да се до­го­де – сви­ма би­ва ја­сно да су их са­мо по­зва­ни, ис­трај­ни и тру­до­љу­би­ви по­је­дин­ци мо­гли оства­ри­ти Јован ПејчићНАПОМЕНА: Најновија издања, књиге и часописе, шаљемо после уплате на PosTneT упутници  - моб. Тел.  + 381 65 3006950.  
Поручиоци изван Србије плаћају трошкове поштарине.
Новац шаљу преко Western Union-а на адресу:
Мирослав Лукић, 180 309 Београд,
ул. Сердар Јанка Вукотића 1/13
(молимо да нам пошиљаоци кад пошаљу новац напишу у електронској поруци, miroslav7275@gmail.com,  и број – Control number).
Курирска служба коју користим за слање робе је искључиво PostExpress, или
уколико је предмет штампана ствар (књига, часопис, стрип и сл. ), шаљем као тисковин
у због мањих трошкова слања. Могућ је договор око личног преузимања. У том случају књиге и часописи  се не пакују!

Видети више: Књижара писаца

Нема коментара:

Како настаје и како се штити ауторско дело | Адвокат Урош З. Недељковић

У добу убрзане размене идеја и података, питање како настаје и како се штити ауторско дело је од пресудног значаја за разумевање духа ауторског права. Ову област регулише Закон о ауторском и сродним правима.

Ауторско дело настаје самим тренутком стварања дела. Тако, ако сте написали неки текст, компоновали одређену нумеру или фотографисали вашу мачку како гура нешто са стола, тог тренутка је настало ваше ауторско дело.

Међутим, да ли је дело уметничко или није, са становишта закона је небитно, јер „Уметничко дело цвета само уз учешће, уз дослух свих врлих састојака духа“, рекао је Андре Жид, док закон каже да је ауторско дело „оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине.“ Уосталом, укуси су различити.

Творевина је резултат интелектуалног напора аутора који је изражен у одређеној форми. Постоји још један услов како би ауторско дело уживало заштиту, поред тога што мора бити изражено на одређени начин, мора бити и објављено. То значи да шира јавност мора бити упозната са делом.

Закон, пак, не штити идеје. Једини начин да идеја буде заштићена је да буде материјализована на одређени начин. Оно што Закон штити је дефинисано у чл. 2 ст. 1, а то су:

 1. писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми у било којем облику њиховог изражавања, укључујући и припремни материјал за њихову израду и др.);
 2. говорна дела (предавања, говори, беседе и др.);
 3. драмска, драмско-музичка, кореографска и пантомимска дела, као и дела која потичу из фолклора;
 4. музичка дела, са речима или без речи;
 5. филмска дела (кинематографска и телевизијска дела);
 6. дела ликовне уметности (слике, цртежи, скице, графике, скулптуре и др.);
 7. дела архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања;
 8. картографска дела (географске и топографске карте);
 9. планови, скице, макете и фотографије;
 10. позоришна режија.

Српско законско решење је у складу са чл. 2 тачком 1 Бернске конвенције за заштиту књижевних и уметничких дела из 1886. године, који гласи:

Изрази „књижевна и уметничка дела“ обухватају све творевине из књижевне, научне и уметничке области, без обзира на начин и облик њиховог изражавања као што су књиге, брошуре и остали списи, предавања, говори беседе и друга дела исте природе; драмска или драмско-музичка дела, кореографска и пантомимска дела, музичке композиције с речима или без њих кинематографска дела с којима су изједначена дела изражена поступком сличним кинематографији, дела из области цртања, сликарства, архитектуре, вајарства, резбарства, литографије, дела из области фотографије с којима су изједначена дела изражена поступком сличним фотографији, дела примењене уметности, илустрације географске карте, планови, скице и пластична дела која се односе на географију, топографију, архитектуру или науку.

Слично је и по америчком закону о ауторском праву (US Copyright Law).

Недовршена дела, такође, уживају заштиту ако испуњавају услове да су оригинална духовна творевина аутора.

Видети више