Укупно приказа странице

Портал Сазвежђа З

Портал Сазвежђа З
Заветине

Translate

ВЈЕРУЈУ

КОЛО. У колу смо једнаки
– Коло има велики саборни потенцијал за све житеље Србије. Данас нисмо довољно свесни значења које оно има. Извођење кола је парадигма једнакости, која је базирана на поштовању узајамних различитости, јер у колу смо сви једнаки и док играмо коло, превазилазе се све границе, етничке дистанце, конфесионалне и религиозне разлике међу нама, статусне, социјалне, економске, професионалне, родне, старосне разлике. Држањем за руке, кроз играње кола, остварујемо заједништво – објаснила је Селена Ракочевић, етномузиколог и професор на Факултету музичке уметности, на недавној конференцији за новинаре у Етнографском музеју, коју је пренео Танјуг. Она је подсетила да коло тек последњих деценија поприма значај који данас има и поменула је „моравац”, „кукуњеш”, „жикино коло”, „моравско коло”, док последњих деценија доминира „ужичко коло”. – Коло је попримило препознатљиву функцију српског националног идентитета и због тога се у народу назива „српским колом”, колоквијално „колцем” или једноставно „коло” – рекла је Селена Ракочевић, али је појаснила и да се Унескова номинација не односи на „влашко коло”, „чачак”, „бугарку”, „мало” или „велико коло” са територије Војводине.извор: Политика

петак, 19. јун 2015.

Пакет 5+1


Миодраг Мркић Рукопис у ћоравој соби нађен : Бог критике Мом о делу једног српског писца. - Посебно издање часописа Оркестар СУЗ Београд, октобар 2009. Свитак формат. 65 стр. ЦД  - 130,00 дин.

Мирослав Лукић КОВЧЕГ  БЕЗРАЗЛОЖНИХ УСПОМЕНА, прозе. – 216 стр. Мирослав Лукић ДЕЛА ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВИ Књ. 19  - ЦД. - 330,00 дин.

Бела ТУКАДРУЗ ЈЕВАНЂЕЉЕ УМЕТНИКА. (поезија) – 72 стр.. Свитак формат. Библиотека Манускрипт. НАПОМЕНА “ЗАВЕТИНА”
Оно што је донето довде преузето је из једног обимнијег песничког рукописа Беле Тукадруза, насталог пре више од
десетак година. Тај рукопис је у целини спремљен за једног српског издавача, а овде се публикује, понављамо, део, којим бисмо желели да заинтересујемо преводиоце на друге језике (руски, немачки, француски, шпански, турски, шведски, румунски, пољски, италијански и грчки).
Публиковањем дела споменутог рукописа започиње и постојање Библиотеке Манускрипт, која ће временом публиковати и препоручивати преводиоцима рукописе појединих аутора, како српског порекла, тако и страног...
        ЦД  - 120,00 дин.
Мирослав Лукић НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ Плус ултра (Антологија поезије 1900 – 2001). Пето српско издање, нешто измењено и сажето.  – 608 стр. – Објављено у оквиру ДЕЛА М. Лукића „УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА“ (2004), као 4 књ. – ЦД,  700,00 дин.

Мирослав Лукић МУЗЕЈ НЕМОГУЋЕГ РАТАРА Фатаморгана комплекса СПАСОВО - Треће, измењено, проширено издање. Есеји. О древној светлости.- Објављено у: УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА (Опус Í° 1 : 1968 - 2000) ДЕЛА Мирослава Лукића у 25 књига, као 24 књ.  – ЦД, 120,00 дин
   

   = за само  1400,00 дин. = 

     Плус  - поклон: Друго, прегледано и допуњено шт. изд. антологије српске поезије 20. века „Несебичан музеј“ (1938 - 2000).  – Штампано као 4. књ. ДЕЛА М. Лукића „УМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА“ на 850 стр. (ф. 21 цм)  
… За­па­њу­је обим ан­то­ло­ги­је Не­се­бич­ан му­зеј Ми­ро­сла­ва Лукића, афирмисаног песника и романсијера, у новије време запажеnог и по кри­тич­ким ра­до­ви­ма об­ја­вљи­ва­ним пре­вас­ход­но у књи­жев­ној пе­ри­о­ди­ци. То је 80 аутор­ских та­ба­ка, пре­ко 1.400 стра­ни­ца тек­ста. Ка­да се, ме­ђу­тим, пре­гле­да из­бор (ко­ји од­но­си ви­ше од две тре­ћи­не књи­ге), а по­го­то­во ка­да се про­чи­та­ју оби­ман Лу­ки­ћев пред­го­вор и ис­црп­ни при­ло­зи ан­то­ло­ги­ји (кри­тич­ки пор­тре­ти за­сту­пље­них ауто­ра, био-би­бли­о­граф­ски за­пи­си, пре­глед ан­то­ло­ги­ја и њи­ма срод­них из­да­ња срп­ске по­е­зи­је у пе­ри­о­ду 1944–1994, са пре­ци­зно из­ве­де­ним ста­ти­сти­ка­ма), из­не­на­ђе­ње пре­ра­ста у ди­вље­ње: срп­ска кул­ту­ра до­би­ја де­ло из ре­да оних и она­квих по­ду­хва­та ка­кви се, по пра­ви­лу, оче­ку­ју од ин­сти­ту­та и ака­де­ми­ја, а ка­да се до­го­де – сви­ма би­ва ја­сно да су их са­мо по­зва­ни, ис­трај­ни и тру­до­љу­би­ви по­је­дин­ци мо­гли оства­ри­ти Јован ПејчићНАПОМЕНА: Најновија издања, књиге и часописе, шаљемо после уплате на PosTneT упутници  - моб. Тел.  + 381 65 3006950.  
Поручиоци изван Србије плаћају трошкове поштарине.
Новац шаљу преко Western Union-а на адресу:
Мирослав Лукић, 180 309 Београд,
ул. Сердар Јанка Вукотића 1/13
(молимо да нам пошиљаоци кад пошаљу новац напишу у електронској поруци, miroslav7275@gmail.com,  и број – Control number).
Курирска служба коју користим за слање робе је искључиво PostExpress, или
уколико је предмет штампана ствар (књига, часопис, стрип и сл. ), шаљем као тисковин
у због мањих трошкова слања. Могућ је договор око личног преузимања. У том случају књиге и часописи  се не пакују!

Видети више: Књижара писаца

Нема коментара: